Huisregels

Eten

Het ontbijt en verantwoorde tussendoortjes is inbegrepen in het uurtarief. Elk kind neemt zijn eigen fles mee en bijzondere voeding en/of drinken wordt door de ouders zelf meegebracht.

Evenementen

Feestelijke activiteiten als Sinterklaas, Kerstdiner en Paasontbijt worden bij ons gevierd!

Afwezigheid

Wanneer een kind niet komt of ziek is, moet dat voor 9.00 uur worden doorgegeven en wanneer een kind niet door de ouders maar door een ander wordt opgehaald, moet dit van tevoren worden meegedeeld.

Ons Tarief

Uurtarief

Het ontbijt en verantwoorde tussendoortjes is inbegrepen in de prijs. De brutoprijs is niet de prijs die je zelf betaalt. Zelf betaal je de nettoprijs. Deze nettoprijs is afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen en is veel minder dan de brutoprijs. De kosten worden per uur/ per maand in rekening gebracht.

Vragen

Veelgestelde vragen

Wat is het lrk.nummer wat ik moet doorgeven aan de belastingdienst??

Het zogenaamde LRKnummer dat je moet opgeven aan de belastingdienst om voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking te kunnen komen is 101543931.

Hoe bereken je de eigen kosten als ouder?

Voor het bepalen van de kosten van de kinderopvang zijn de volgende gegevens van belang: het belastbaar gezinsinkomen gegevens over het soort opvang en de omvang van het gebruik Bereken de volgende onderdelen: 1. de totale kosten voor de kinderopvang 2. de kinderopvangtoeslag De ouders betalen het bedrag dat overblijft als de kinderopvangtoeslag is afgetrokken van de totale kosten. Zie rekenmodel voor ouders om zelf ouderbijdrage te berekenen op onze internetsite

Hoe vindt betaling door de belastingdienst plaats?

U vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt uw aanvraag ook digitaal doen. Wilt u de kinderopvangtoeslag direct vanaf januari ontvangen, dan moet u het ingevulde formulier voor eind november insturen. Medio december zal dan de eerste uitbetalingen plaats vinden voor de opvang over de maand januari. Veranderingen kunt u gedurende het jaar doorgeven aan de Belastingdienst met een aanvraagformulier. De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Zo ja, dan maakt de Belastingdienst de toeslag maandelijks rechtstreeks aan u over. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de informatie die u vooraf over uw situatie heeft verstrekt.

Is het mogelijk dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag direct stort op de rekening van Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder in plaats van op de rekening van de ouders?

Ja, dat is mogelijk. De ouder heeft de mogelijkheid om bij de aanvraag aan de Belastingdienst aan te geven of de kinderopvangtoeslag aan hem of Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder moet worden betaald.

Mag je de kosten voor kinderopvang aftrekken bij de belasting?

Sommige ouders trekken hun kinderopvangkosten af van de inkomstenbelasting. Vooral ouders met een particuliere opvangplaats maken gebruik van deze mogelijkheid. Met de invoering van de Wk vervalt deze aftrekpost. Ouders kunnen dan wel de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

De belastingdienst gaat straks uit van een maximum uurprijs. Geldt die zelfde uurprijs voor zowel de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang?

De uur prijzen van dagopvang en buitenschoolse opvang worden in een aantal stappen gelijk getrokken, zodat er in 2008 een maximumprijs is. Voor de jaren tot 2008 gelden voor kinderen tot en met drie jaar die gebruik maken gastouderopvang de maximum uur prijs van de dagopvang. Voor gastouderopvang van kinderen van 4 tot en met de leeftijd dat het kind van de basisschool afgaat, zal de maximum uur prijs van de buitenschoolse opvang gelden. De uur prijzen zullen jaarlijks worden geïndexeerd Per 2007 of 2008 wordt toegewerkt naar een systeem van normprijzen. Ouders krijgen dan op basis van hun inkomen en het aantal uren opvang een vaste overheidsvergoeding. Dat betekent dat de kinderopvangtoeslag van de overheid onafhankelijk wordt van de prijs van de feitelijk betaalde uur prijs.

Hoe weet je als ouder of een kinderdagverblijf geregistreerd is?

Na de invoer van de Wk zijn gemeente verplicht een registratie bij te houden van de erkende kinderopvangcentra in de gemeente. Deze registratie vervangt het huidige vergunningenstelsel. Ouders moeten bij de Belastingdienst kunnen aantonen dat hun kind wordt opgevangen bij een erkend kinderopvangcentrum om in aanmerking te komen voor een subsidie van de overheid. Onder de Wk moeten ouders bij de gemeente kunnen navragen of een kindercentrum geregistreerd is. Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder is geregistreerd.

Hoe kunnen ouders hun kinderopvang kosten gesubsidieerd krijgen als er wekelijks andere uren zijn waarop ze gebruik maken van de opvang?

Er zal vooraf een schatting gemaakt moeten worden van het aantal uren dat men opvang nodig heeft. Achteraf kan er een afrekening plaats vinden over de werkelijk gebruikte uren opvang. Bij een structurele grote wijziging in het aantal uren kan tussentijds bij de Belastingdienst een mutatieformulier worden ingeleverd.

Moeten co-ouders samen de tegemoetkoming kosten kinderopvang bij de Belastingdienst aanvragen?

Nee, gescheiden ouders die ieder een deel van de week voor hun kinderen zorgen, kunnen beiden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Elke ouders apart vraagt dan voor zijn eigen deel van de kosten de toeslag aan.

Wie is het eerste kind en wie is het tweede kind bij de tegemoetkoming?

Het kind met het hoogste aantal uren opvang, wordt als eerste kind beschouwd, andere kinderen als tweede en volgende kinderen. De kinderopvangtoeslag is voor tweede en volgende kinderen hoger dan die voor eerste kinderen. Bij de laagste inkomenscategorieën zijn de bijdragen even hoog. Wanneer meer kinderen van een ouder met een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang, wordt het kind met de laagste kosten als eerste kind beschouwd.

Wat is de maximale leeftijd dat een kind gebruik mag maken van de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang?

Een kind mag gebruik maken van de dagopvang tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. Als een kind pas met vijf jaar naar het basisonderwijs gaat, dan kan het tot die tijd gebruik maken van dagopvang. Voor de buitenschoolse opvang geldt hetzelfde; een kind kan gebruik maken van de buitenschoolse opvang tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint. Als een kind pas met veertien jaar naar het voortgezet onderwijs gaat, kan hij daarvoor nog gebruik maken van buitenschoolse opvang.

Hoe is de kinderopvangtoeslag geregeld?

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen.

De kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner.

Op de site https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kan je berekenen of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag en hoeveel dat ongeveer zal zijn.

Voor specifieke vragen over uw situatie bij Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder kunt u met uw vragen contact opnemen met ons. Wij staan u graag te woord of maken met u een afspraak.

Op onze website kunt u een indruk krijgen van ons kinderdagverblijf. Leest u het allemaal eens rustig door. En als u echt wilt beleven wat De Kleine Vlinder is, neemt u dan contact met ons op. We informeren u graag verder!

Wat is ons pedagogisch beleid?

Basis van ons pedagogisch beleid is dat er een unieke samenwerking bestaat tussen ouders, kinderen en de leidster. Het bijzondere van De Kleine Vlinder is dat wij een kind opvoeden binnen een groep met andere kinderen. Het kind ervaart hoe het is om onderdeel te zijn van een groep en leert zijn eigen weg te vinden binnen een groep met andere kinderen en volwassenen.

Natuurlijk is dit anders dan thuis. Daar is vaak sprake van een één op één situatie of heeft het kind een plek tussen de voor hem/haar zo vertrouwde gezinsleden. Het kind voelt zich thuis veilig en geborgen. Binnen ons kinderdagverblijf beweegt het kind zich in een grotere groep van kinderen. Dit biedt geweldige mogelijkheden voor de ontwikkeling van een kind op weg naar volwassenheid. Dit alles kan natuurlijk niet zonder begeleiding en aandacht van de leidster(s). Wij zijn continue met de vraag bezig hoe de individuele behoefte van een kind afgestemd kan worden op de groep kinderen waarin een kind zich beweegt. Uitgangspunt is het adagium: van een afnemende afhankelijkheid naar een groeiende zelfstandigheid. Dit doen we binnen De Kleine Vlinder door kinderen veiligheid en een stabiele omgeving te bieden. Door respectvolle aandacht te geven met een accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In een veilige omgeving kan een kind samen met andere kinderen zich cognitief, motorisch en sociaal ontwikkelen. Dit kan een kind alleen, in zijn eigen tempo doen of samen met andere kinderen die ook deze ontwikkeling doormaken. En wat wij daarin heel belangrijk vinden: dit leren of ontwikkelen vindt plaats door middel van spelen.

Vandaar ons motto: kom je spelen?

Kijk bij onze 'Documenten' voor ons volledig beleidsplan

Wat is ons gezondheidsbeleid?

Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder is een zelfstandig kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. Wij werken met passie en liefde. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van de kinderen. Het uitdagen van de kinderen en het leren omgaan met verschillende situaties vormen daar een belangrijk onderdeel van. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis.

Als directie en medewerkers willen we kwalitatief goede en betrouwbare kinderopvang bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan ons beleid ten aanzien van Gezondheid & Veiligheid en de uitvoering daarvan en dat wij steeds gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van onze zorg. Om tot dit beleidsplan te komen zijn diverse gesprekken gevoerd met de medewerksters. Daarbij stond de huidige manier van werken centraal en ook de vraag hoe wij een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel-, en leefomgeving kunnen bieden voor de kinderen. De jonge kinderen die onze kinderopvang bezoeken zijn immers kwetsbaar en aan onze zorg toevertrouwd. Er zijn tal van factoren die de gezondheid en veiligheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er bij ons geen zieke kinderen aanwezig zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid is dan ook heel belangrijk.

Houdster Seviye Tasgin is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Als medewerkers zich betrokken voelen, kunnen zij het beleid goed in praktijk brengen. Het beleidsplan is dynamisch, wat aangeeft dat we dit plan met regelmaat zullen evalueren en indien gewenst, zullen aanscherpen en bijstellen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan Dit om de kwaliteit binnen onze kinderopvang zo hoog mogelijk te houden.

Wat is onze Meldcode?

De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem, dat voortdurende aandacht vraagt. Kindermishandeling verstoort een gezonde ontwikkeling en kan leiden tot blijvende schade bij het kind. Signaleren en ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium is cruciaal bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De wet verplicht organisaties in zeven sectoren om een meldcode te hebben en ook te gebruiken. Die sectoren zijn gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode mag geen boekje in de la worden. Organisaties moeten het gebruik ervan stimuleren. Uiteindelijk zal de meldcode ook bijdragen aan de kwaliteit van het professionele handelen.

Kinderopvang De Kleine Vlinder is verantwoordelijk voor een goede en pedagogisch verantwoorde kwaliteit van opvang, ook aan kinderen en ouders die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel. Of het nu gaat om een kind, een oudere, iemand met een handicap of de meest weerloze in een gezin. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen of beroepskrachten. Wanneer dat vertrouwen beschaamd wordt, heeft de samenleving een taak. Geen extra regels, wel ondersteuning. Dat is wat de meldcode beoogt. Zodat professionals weten wat ze kunnen doen wanneer ze geweld signaleren.

Onderzoek toont dat professionals veel steun hebben aan een meldcode. Ze weten niet altijd wat ze moeten doen bij signalen van geweld. Een meldcode maakt een eind aan deze handelingsverlegenheid. Want de stappen in de meldcode helpen de professional een afgewogen keuze te maken. Meldingen op basis van een meldcode zijn bovendien meestal van goede kwaliteit en dus gegrond.

Kinderopvang De Kleine Vlinder heeft de meldcode vastgesteld, zodat de beroepskrachten die binnen kinderopvang De Kleine Vlinder werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat zijn de huisregels?

Hier treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind.

De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviseren u dan ook het pedagogisch beleid te lezen, zodat u ook de achterliggende gedachte van de huisregels kent.

De Kleine Vlinder is iedere werkdag open van 7.00 uur tot 18.00 uur en is gesloten op officiële feestdagen en op 2 studiedagen.

Wanneer een kind niet komt of ziek is, moet dat voor 9.00 uur worden doorgegeven.

Wanneer een kind niet door de ouders maar door een ander wordt opgehaald, moet dit van tevoren worden meegedeeld.

Elk kind heeft een compleet stel reservekleren in zijn mandje liggen of bij zich in de tas.

Elk kind neemt zijn eigen fles mee.

Bijzondere voeding en/of drinken wordt door de ouders zelf meegebracht.

De Kleine Vlinder is niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van speelgoed, kleren of andere bezittingen van het kind.

Op onze website kunt u een indruk krijgen van ons kinderdagverblijf. Leest u het allemaal eens rustig door. En als u echt wilt beleven wat De Kleine Vlinder is, neemt u dan contact met ons op. We informeren u graag verder!

Wat zijn onze Sluitingsdagen?

Elk jaar zijn er een aantal erkende vrije dagen die op een doordeweekse dag vallen (officiële feestdagen). Naast deze dagen en de twee studiedagen in het jaar is De Kleine Vlinder ook de 2e en de 3e week van de zomervakantie gesloten. Verder is De Kleine Vlinder iedere werkdag van 7.00 uur tot 18.00 uur open.

Hier vind je het meest actuele overzicht van deze dagen. De Kleine Vlinder sluit aan bij de adviesdata van het ministerie OCW voor de schoolvakanties (Regio Midden). Daar is ons uurtarief ook op gebaseerd.

Vakanties Regio Midden ministerie OCW:

Sluitingsdagen De Kleine Vlinder:

Zoeken wij stagiars?

De Kleine Vlinder biedt aan "beroepskrachten in opleiding" de mogelijkheid om stage te lopen. Afhankelijk van hoe ver je in je opleiding bent en de soort stage, draai je kortere of langere tijd mee.

Wat doet onze pedagogisch medewerker?

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk! Om die reden werken we structureel met een pedagogisch coach binnen onze locatie.

De pedagogisch coach / beleidsmedewerker wordt ingezet om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk te stimuleren. Zij coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij stimuleert de pedagogisch coach de pedagogische medewerkers effectief en begeleidt zij hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Dit gebeurt zo veel mogelijk ‘on the job’; op het moment dat de pedagogisch medewerker aan het werk is. De coaching kan ook plaatsvinden in (klein) teamverband, bijvoorbeeld bij het pedagogisch handelen met betrekking tot één of meerdere kinderen. Tevens begeleidt zij, indien nodig, hen bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom: een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogische medewerkers.

Hiernaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de (door)ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Dit gaat verder dan alleen het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch coach heeft als taak de doelen die gesteld zijn in het pedagogisch beleidsplan in te voeren en te bewaken, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. Dit betekent dat er op regelmatige basis team-overleggen plaatsvinden waarin met name het pedagogisch beleid centraal staat. De teambijeenkomsten kunnen in het teken staan van één van de pedagogische basisdoelen, maar ook gericht zijn op een thema. De pedagogisch coach / beleidsmedewerker is hiervoor opgeleid.

KDV De Kleine Vlinder bestaat uit één locatie. Het aantal beroepskrachten in fte is 2,7. Hieronder volgt de berekening:

Aantal uren inzet pedagogisch coach / beleidsmedewerker: minimaal 77 uur per jaar*

Toelichting

Deze uren bestaan uit*:

*Bron rekentool: www.1ratio.nl/rpb.

Fotogalerij met downloadbare documenten

Belangrijke Documenten

Some footer