• Kom je spelen?
  • Kom je spelen?
  • Kom je spelen?

MEEST GESTELDE VRAGEN

WAT IS HET UURTARIEF?

Ontbijt en verantwoorde tussendoortjes inbegrepen in de prijs € 8,50- per uur.

WAT IS HET LRK.NUMMER, DAT IK MOET OPGEVEN AAN DE BELASTINGDIENST?

Het zogenaamde LRKnummer dat je moet opgeven aan de belastingdienst om voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking te kunnen komen is 101543931.

HOE BEREKEN JE DE EIGEN KOSTEN VOOR DE KINDEROPVANG ALS OUDER?

Voor het bepalen van de kosten van de kinderopvang zijn de volgende gegevens van belang:
het belastbaar gezinsinkomen
gegevens over het soort opvang en de omvang van het gebruik

Bereken de volgende onderdelen:
1. de totale kosten voor de kinderopvang
2. de kinderopvangtoeslag

De ouders betalen het bedrag dat overblijft als de kinderopvangtoeslag is afgetrokken van de totale kosten. Zie rekenmodel voor ouders om zelf ouderbijdrage te berekenen op onze internetsite

HOE VINDT DE BETALING DOOR DE BELASTINGDIENST PLAATS?

U vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt uw aanvraag ook digitaal doen. Wilt u de kinderopvangtoeslag direct vanaf januari ontvangen, dan moet u het ingevulde formulier voor eind november insturen. Medio december zal dan de eerste uitbetalingen plaats vinden voor de opvang over de maand januari.
Veranderingen kunt u gedurende het jaar doorgeven aan de Belastingdienst met een aanvraagformulier. De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Zo ja, dan maakt de Belastingdienst de toeslag maandelijks rechtstreeks aan u over. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de informatie die u vooraf over uw situatie heeft verstrekt.

Is het mogelijk dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag direct stort op de rekening van Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder in plaats van op de rekening van de ouders?

Ja, dat is mogelijk. De ouder heeft de mogelijkheid om bij de aanvraag aan de Belastingdienst aan te geven of de kinderopvangtoeslag aan hem of Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder moet worden betaald.

MAG JE DE KOSTEN VAN DE KINDEROPVANG NOG AFTREKKEN VAN DE BELASTING?

Sommige ouders trekken hun kinderopvangkosten af van de inkomstenbelasting. Vooral ouders met een particuliere opvangplaats maken gebruik van deze mogelijkheid. Met de invoering van de Wk vervalt deze aftrekpost. Ouders kunnen dan wel de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

DE BELASTINGDIENST GAAT STRAKS UIT VAN EEN MAXIMUM UURPRIJS. GELDT DIE ZELFDE UURPRIJS VOOR ZOWEL DE DAGOPVANG, DE BUITENSCHOOLSE OPVANG EN DE GASTOUDEROPVANG?

De uur prijzen van dagopvang en buitenschoolse opvang worden in een aantal stappen gelijk getrokken, zodat er in 2008 een maximumprijs is.
Voor de jaren tot 2008 gelden voor kinderen tot en met drie jaar die gebruik maken gastouderopvang de maximum uur prijs van de dagopvang. Voor gastouderopvang van kinderen van 4 tot en met de leeftijd dat het kind van de basisschool afgaat, zal de maximum uur prijs van de buitenschoolse opvang gelden.

De uur prijzen zullen jaarlijks worden geïndexeerd
Per 2007 of 2008 wordt toegewerkt naar een systeem van normprijzen.
Ouders krijgen dan op basis van hun inkomen en het aantal uren opvang een vaste overheidsvergoeding. Dat betekent dat de kinderopvangtoeslag van de overheid onafhankelijk wordt van de prijs van de feitelijk betaalde uur prijs.

HOE WEET JE ALS OUDER OF EEN KINDERDAGVERBLIJF GEREGISTREERD IS?

Na de invoer van de Wk zijn gemeente verplicht een registratie bij te houden van de erkende kinderopvangcentra in de gemeente. Deze registratie vervangt het huidige vergunningenstelsel.
Ouders moeten bij de Belastingdienst kunnen aantonen dat hun kind wordt opgevangen bij een erkend kinderopvangcentrum om in aanmerking te komen voor een subsidie van de overheid.
Onder de Wk moeten ouders bij de gemeente kunnen navragen of een kindercentrum geregistreerd is. Kinderdagverblijf De Kleine Vlinder is geregistreerd.

HOE KUNNEN OUDERS HUN KINDEROPVANG KOSTEN GESUBSIDIEERD KRIJGEN ALS ER WEKELIJKS ANDERE UREN ZIJN WAAROP ZE GEBRUIK MAKEN VAN DE OPVANG?

Er zal vooraf een schatting gemaakt moeten worden van het aantal uren dat men opvang nodig heeft. Achteraf kan er een afrekening plaats vinden over de werkelijk gebruikte uren opvang.
Bij een structurele grote wijziging in het aantal uren kan tussentijds bij de Belastingdienst een mutatieformulier worden ingeleverd.

Moeten co-ouders samen de tegemoetkoming kosten kinderopvang bij de Belastingdienst aanvragen?

Nee, gescheiden ouders die ieder een deel van de week voor hun kinderen zorgen, kunnen beiden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Elke ouders apart vraagt dan voor zijn eigen deel van de kosten de toeslag aan.

WIE IS HET EERSTE KIND EN WIE IS HET TWEEDE KIND BIJ DE TEGEMOETKOMING?

Het kind met het hoogste aantal uren opvang, wordt als eerste kind beschouwd, andere kinderen als tweede en volgende kinderen. De kinderopvangtoeslag is voor tweede en volgende kinderen hoger dan die voor eerste kinderen. Bij de laagste inkomenscategorieën zijn de bijdragen even hoog. Wanneer meer kinderen van een ouder met een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang, wordt het kind met de laagste kosten als eerste kind beschouwd.

WAT IS DE MAXIMALE LEEFTIJD DAT EEN KIND GEBRUIK MAG MAKEN VAN DE HELE DAGOPVANG EN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG?

Een kind mag gebruik maken van de dagopvang tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. Als een kind pas met vijf jaar naar het basisonderwijs gaat, dan kan het tot die tijd gebruik maken van dagopvang.
Voor de buitenschoolse opvang geldt hetzelfde; een kind kan gebruik maken van de buitenschoolse opvang tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint. Als een kind pas met veertien jaar naar het voortgezet onderwijs gaat, kan hij daarvoor nog gebruik maken van buitenschoolse opvang.